Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

Sa7xCC
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viairmelin irmelin
Sa7xCC
2250 f8b4
Reposted fromretro-girl retro-girl viaolls503 olls503
9606 7b22
Reposted fromidiod idiod viaTerodal Terodal
Sa7xCC
Sa7xCC

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
1526 011a

4gifs:

Camera shy parrot

Reposted fromBeesneeze Beesneeze viairmelin irmelin
Sa7xCC
9692 82ef
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
9804 2343

Reposted fromtayfun tayfun viamental-cat mental-cat
Sa7xCC
2294 0ac6
Reposted fromchocoway chocoway viamental-cat mental-cat
Sa7xCC
5113 54d3
Reposted fromkyte kyte viamental-cat mental-cat
Sa7xCC
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viamental-cat mental-cat
Sa7xCC
0183 64cd
Reposted fromkarahippie karahippie viamental-cat mental-cat
9673 f227
Reposted fromapm35 apm35 viamental-cat mental-cat
8799 f0ba 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viamental-cat mental-cat
8387 2636 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamental-cat mental-cat
5169 0c2d

kiitosik:

“Teatr to nie jest ani salon, ani też przystań dla statków. Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są.”

Tove Jansson, “Lato muminków"

P.J. Lynch, “Death and the Maiden”, źródło

Sa7xCC
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viaoblivious oblivious

May 20 2017

7379 d02f
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viairmelin irmelin
Sa7xCC
5784 77dc
Reposted fromnyaako nyaako viaHakata Hakata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl